حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
اداره کل امور زندانهای استان خوزستان