محور های جشنواره

آموزش دروس روان شناسی و مشاوره با استفاده ازسایر محیط های یادگیری(گردشگری علمی، موزه ...)

راهبردهای تدریس موثر در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

تجارب پژوهشی مرتبط با راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

طراحی آموزشی در آموزش دروس روان شناسی ومشاوره

تدریس مشترک در آموزش دروس روان شناسی و مشاوره

تجربه های آموزشی، تربیتی وحرفه ای معلمان در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن 

به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش دروس روان شناسی و مشاوره

مقابله باکج فهمی های رایج در راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

طراحی واحد یادگیری در دروس روان شناسی ومشاوره

ارزشیابی از فرآیند راهنمایی و مشاوره و آموزش آن

تجربیات تربیتی، مشاوره و آسیب های اجتماعی